Quentin Tarantino apologizes for Polanski defense: ‘I was ignorant’

2 months ago